%17
۴۹۹ هزار تومان
%21
%20
۳۹۹ هزار تومان
%17
۴۹۰ هزار تومان
%21
%25
۵۹۵ هزار تومان
%17
۴۹۵ هزار تومان
%22
۳۵۹ هزار تومان
اولین بار در کشور | دوره آموزش توربولانس با رویکرد استفاده در نرم افزارهای CFD برای مشاهده کلیک کنید
+